قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 7 اسفند 1401

۱۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 7 اسفند 1401 بعد از نوسانات شدیدی که بازار امروز داشت در نهایت با قیمت زیر به فروش رسید.  

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 39200

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 10 شاخه 6 و 12 متری انبار 39500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 39500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 39500
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 39000
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 39200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 39200
میلگرد ساده کویر کاشان سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 39200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 39200
میلگرد ساده کویر کاشان  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 39200