قیمت میلگرد ساده تهران امروز 10 اسفند 1401

۱۶:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
قیمت میلگرد ساده تهران امروز 10 اسفند 1401 کماکان ثابت و بدون تغییر بوده است.

قیمت میلگرد ساده تهران امروز 10 اسفند 1401

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,000
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,200
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,200
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,200
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,200
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 37,200

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,000
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,200
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,200
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,200
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,200
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 38,200