قیمت میلگرد ساده تهران امروز 11 اسفند 1401

۱۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
قیمت میلگرد ساده تهران امروز 11 اسفند 1401 کاهش داشته است.

قیمت میلگرد ساده تهران امروز 11 اسفند 1401

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از کارخانه

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,500
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,700
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,700
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,700
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,700
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری کارخانه 31,700

قیمت میلگرد ساده تهران بارگیری از انبار

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
میلگرد ساده تهران سایز 16 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 25 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 26 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 28 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 32 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,500
میلگرد ساده تهران سایز 34 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,700
میلگرد ساده تهران سایز 36 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,700
میلگرد ساده تهران سایز 38 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,700
میلگرد ساده تهران  سایز 40 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,700
میلگرد ساده تهران  سایز 42 شاخه 6 و 12 متری انبار 32,700