قیمت میلگرد آجدار

محاسبه وزن میلگرد
قطر (سایز): میلیمتر
طول (h): متر
تعداد:
وزن تقریبی (kg)
وزن تقریبی نهایی (kg)
اعمال فیلتر