قیمت ورق سیاه

محاسبه وزن ورق سیاه
ضخامت ورق : میلیمتر
عرض ورق : میلیمتر
طول ورق : میلمیتر
تعداد:
وزن تقریبی واحد (kg) :
وزن تقریبی نهایی (kg) :
انتخاب ضخامت
اعمال فیلتر