قیمت پروفیل مبلی سایز ۳۰ × ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰ × ۵۰
ضحامت ۱.۵
طول ۶ متری
publish_to_site ۱