قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰ ×۱۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰ ×۱۳۰
ضحامت ۲.۷
publish_to_site ۱
دانشنامه

پروفیل ساختمانی چیست و چه کاربردی دارد؟

پروفیل ساختمانی، به نوعی مقطع تو خالی گفته می شود. پروفیل ساختمانی پروفیلی است به شکل مربع و مستطیل که بنابر ضخامت و ابعادی که دارد کاربر ساختمانی دارد.