قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۴۰ × ۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰ × ۴۰
ضحامت ۲
طول ۶ متری