قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۴۰ × ۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰ × ۶۰
ضحامت ۲
طول ۶ متری