قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۴۰ × ۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰ × ۸۰
ضحامت ۲
طول ۶ متری