قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۷۰ × ۷۰

خصوصیات محصول
سایز ۷۰ × ۷۰
ضحامت ۲
طول ۶ متری