قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۴۰ × ۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰ × ۶۰
ضحامت ۲.۵
طول ۶ متری
publish_to_site ۱