قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۹۰ × ۹۰

خصوصیات محصول
سایز ۹۰ × ۹۰
ضحامت ۲.۵
طول ۶ متری