قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۵۰ × ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰ × ۵۰
ضحامت ۳
طول ۶ متری