قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۱۰۰×۱۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰۰×۱۰۰
ضحامت ۳
طول ۶ متری