قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۴۰ × ۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰ × ۴۰
ضحامت ۴
طول ۶ متری