قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۵۰ × ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰ × ۵۰
ضحامت ۴
طول ۶ متری