قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۷۰ × ۷۰

خصوصیات محصول
سایز ۷۰ × ۷۰
ضحامت ۴
طول ۶ متری