قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۸۰×۸۰

خصوصیات محصول
سایز ۸۰×۸۰
ضحامت ۴
طول ۶ متری