قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۱۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۲
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
طول _
publish_to_site ۱