قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _
publish_to_site ۱