قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۳
حالت شیت فابریک
عرض ۱۰۰۰
طول ۲۰۰۰
publish_to_site ۱