قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۴
حالت شیت فابریک
عرض ۱۰۰۰
طول ۲۰۰۰
publish_to_site ۱