قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۵
حالت شیت فابریک
عرض ۱۰۰۰
طول ۲۰۰۰
publish_to_site ۱