قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۴
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول ۲۵۰۰