قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۵
حالت شیت فابریک
عرض ۱۲۵۰
طول ۲۵۰۰
publish_to_site ۱