قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
حالت شیت فابریک
عرض ۱۵۰۰
طول ۶۰۰۰