قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۳
حالت شیت فابریک
عرض ۱۵۰۰
طول ۶۰۰۰