قیمت ورق آجدار آج پرسی ضخامت ۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۴
حالت شیت فابریک
عرض ۱۵۰۰
طول ۶۰۰۰
publish_to_site ۱