قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۸mm چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
وزن ۱.۳۵۰kg
چشمه ۷.۵cm