قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۲mm چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
وزن ۰.۸۲۰kg
چشمه ۷.۷cm