قیمت لوله بدون درز سایز ۱۴

خصوصیات محصول
سایز ۱۴
استاندارد ck۴۵
publish_to_site ۱