قیمت لوله بدون درز سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
استاندارد ck۴۵
publish_to_site ۱