قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۸mm چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
وزن ۱.۳۲۰kg
چشمه ۷.۷cm