قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۳.۰mm چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
وزن ۱.۵۵۰kg
چشمه ۷.۷cm