قیمت لوله تست آب سایز ۱۱/۲اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۲اینچ
ضحامت ۳
استاندارد تست آب
واحد کیلوگرم
حالت ۶ متری