قیمت نبشی جاوید بناب سایز ۵۰×۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰×۵۰
ضحامت ۳
حالت ۶ متری
دانشنامه

نبشی چیست؟

نبشی مقطعی است به شکل V و L لاتین. این مقطع دارای دو ضلع است که به آن بال می گویند. بالها به صورت مساوی و نامساوی می تواند باشد. در این دانشنامه بیشر با این مقطع کاربردی آشنا خواهیم شد.