برچسب

"قیمت میلگرد ساده"میلگرد ساده چیست | مراحل تولید و جدول وزنی میلگرد ساده

میلگرد ساده به میلگردی گفته می‌شود که  بر روی سطح خود، آج نداشته باشد. در کل مقاطعی که آجدار نباشند را ساده می‌گویند. باید بدانید که تفاوت‌های زیادی بین میلگرد ساده و میلگرد آجدار وجود دارد.

قیمت میلگرد ساده آذرگستر سدید 3 مهر

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید 28 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

قیمت میلگرد ساده آذرگسترسدید 21 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

قیمت میلگرد ساده آذرگسترسدید 19 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید از سیز 14 الی 42 

قیمت میلگرد ساده آذرگسترسدید 13 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید سایز 14 الی 42

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید 12 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید

قیمت میلگرد ساده آذرگسترسدید 11 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید از سایز 14 الی 42 

میلگرد ساده آذرگسترسدید 8 شهریور

قیمت میلگرد ساده آذر گسترسدید