برچسب

"قیمت میلگرد ساده کویر کاشان بارگیری از کارخانه"قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 31 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 31 اردیبهشت 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 30 اردیبهشت 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 26 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 26 اردیبهشت 1402 به شرح به زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 25 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 25 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 24 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 24 اردیبهشت 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 23 اردیبهشت 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 20 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 19 اردیبهشت 1402 بازهم کاهشی بود.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 19 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 19 اردیبهشت 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 18 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 18 اردیبهشت 1402 کاهشی بوده است.

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 17 اردیبهشت 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 17 اردیبهشت 1402 به شرح زیر است