قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۳.۰mm چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
وزن ۱.۵۶۰kg
چشمه ۷.۵cm