قیمت توری حصاری (فنس) ضخامت ۲.۴mm چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
وزن ۰.۹۸۰kg
چشمه ۷.۷cm